Hartëzimi i Kujtesës #2 – Atelia e katërt

Rritja dhe dalja e qëndrueshmërisë së paqes në Kosovë 1990-1999

Ateliea e katërt e projektit Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2 u zhvillua në datat 04-06 dhjetor 2015. Atelieri u përqendrua në periudhën e viteve 1990 në Kosovë, veçanërisht në rezistencën paqësore shqiptare, sistemin paralel dhe pajtimin e gjaqeve. Zhvillimi i atelierit u krijua në një qasje të kombinuar që mblodhi së bashku një sociolog, antropolog dhe një drejtor dokumentar – për të fasilituar sesionet ateliesë – dhe një grup studentësh të shkencave shoqërore nga Universiteti i Prishtinës si dhe studentë nga jashtë për të marrë pjesë në sesionet. Grupi analizoi dhe diskutoi në mënyrë të hollësishme aspektet e ndryshme që lidhen me të kaluarën e vështirë të viteve 1990.

Atelieri u udhëhoq nga prof. Linda Gusia, e mbështetur nga prof. Nita Luci. Dita e parë e atelierit filloi me prof. Gusia duke dhënë një pasqyrë të shpërbërjes së Jugosllavisë dhe krijimin e sistemit paralel. Ky sesion i parë u pasua nga vizita e regjisorit Mathieu Jouffre a.k.a. Matko Bulent. Ai paraqiti sekuencat e dokumentarit të tij të ardhshëm “Ushtari paralel”, i cili merret me ngjarjet në vitet 1990 në Kosovë dhe diskutoi me pjesëmarrësit pyetjet që kishin. Gjatë sesionit të fundit të ditës pjesëmarrësit patën kohë për të lexuar materialet e caktuara.

Në ditën e dytë të atelier, prof. Luci e përqendroi prezantimin e saj në pajtimin e gjakmarrjes në Kosovë në periudhën 1990 – 1992. Sesioni në vazhdimësi u trajtua me metodologjitë e hulumtimit. Këtu, prof. Gusia u përqendrua në punën me arkivat dhe historinë gojore si instrumente dhe burime për punën shkencore në të kaluarën. Në sesionin e fundit, pjesëmarrësit e atelisë diskutuan rreth temave dhe ideve për kryerjen e hulumtimeve të tyre në lidhje me temën e atelierit “Ngritja dhe rënia e rezistencës paqësore në Kosovë; 1990-1999 “.

Dita e tretë i ofroi pjesëmarrësve hapësirën për përpunimin dhe shkrimin e artikujve hulumtues.Gjatë këtij procesi studentët mund të konsultoheshin me prof. Gusia, e cila ofroi ekspertizën e saj në lidhje me përmbajtjen dhe metodologjinë. Atelieja “Ngritja dhe rënia e rezistencës paqësore në Kosovë; 1990-1999 “mblodhi rreth 15 pjesëmarrës – studentë. Projekti Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2 (MMK # 2-2015) zbatohet në partneritet të ngushtë mes programit forumZFD – Kosovë, Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë dhe Programi Universitar për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Universiteti i Prishtinës.

Teksti: S.Ant Fotografi dhe Editing: K.Krasniqi

Post by admin

Comments are closed.