Hartëzimi i Kujtesës #2 – Atelia e dytë

MITROVICA – NJË HISTORIK SOCIAL I QYTETIT: PUNA, KULTURA DHE POLITIKA

Atelieri i dytë e Hartëzimit të Kujtesës në Kosovë#2, u mbajtë gjatë datës 15 deri më 17 maj 2015. Atelieri i nënshtroi hulumtimet, punën dhe diskutimet mbi Monumentin e Minatorëve  të vitit 1973 në Mitrovicë dhe historinë shoqërore të qytetit, duke elaboruar tema të rëndësishme si puna , ekonomisa, kultura dhe politika.

Udhëheqësit kryesorë në këtë seminar ishin: Dr. Nita Luci – antropologe dhe Prof. Vjollca Krasniqi – sociologe. Dita e parë e atelistit përbëhej nga vizita në terren në Memorialin e Minatorëve, 1973 në Mitrovicë dhe takimi me Milos Damjan për të diskutuar Luftën e Dytë Botërore dhe komunitetin hebre në Mitrovicë. Dita e dytë dhe e tretë të atelierit u përqendruan në punën hulumtuese, në sesionet e leximit, në diskutim dhe në nxjerrjen e konkluzioneve rreth temës së studimit: Monumentet e Minatorëve, Socializmi Jugosllav, Klasa e Punës, Puna, Kultura dhe Politika.

Atelier “Mitrovica – Një histori shoqërore e një qyteti: Puna, Kultura dhe Politika” – mblodhi rreth 13 pjesëmarrës – studentë të Universitetit të Prishtinës dhe aktivistë të shoqërisë civile ndërkombëtare. Projekti Hartëzimi i Kujtesës në Kosovë # 2 (MMK # 2-2015) zbatohet në partneritet të ngushtë midis programit forumZFD – Kosovë, Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë dhe Programi Universitar për Studime dhe Hulumtime Gjinore, Universiteti i Prishtinës.

Fotografi dhe Editing: Korab Krasniqi (dhe pjesëmarrësit në projekt).

Post by admin

Comments are closed.